Cudzoziemcy

Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW na podstawie:

  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  • decyzji Ministra;
  • decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w odniesieniu do jej stypendystów;
  • decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
  • decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

W przypadku dyplomów wydanych w krajach Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli dany dyplom w takim kraju upoważnia do ubiegania się o stopień doktora, to upoważnia on również do ubiegania się o doktorat w Polsce.