Rekrutacja – pytania i odpowiedzi

W jakich dyscyplinach Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie?

Szkoła Doktorska UKSW prowadzi kształcenie w 12 dyscyplinach tj.:

nauki teologiczne, prawo kanoniczne, filozofia, psychologia, pedagogika, literaturoznawstwo, historia, nauki fizyczne, nauki chemiczne, matematyka, archeologia oraz nauki prawne.

Jaki jest aktualny harmonogram rekrutacji?

Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce Harmonogram rekrutacji.

Czy są limity przyjęć w Szkole Doktorskiej?

Limit osób – bez podziału na dyscypliny – określony jest w obowiązującej Uchwale rekrutacyjnej. 

Jakie są opłaty za studia ?

Kształcenie jest bezpłatne.

Jaka jest opłata za udział w rekrutacji?

150 zł

Jakie są etapy rekrutacji?

Przed przystąpieniem do rekrutacji kandydat rejestruje się w systemie IRK studiadoktoranckie.uksw.edu.pl i tam uzupełnia dane osobowe oraz wgrywa dokumenty związane z rekrutacją min. opis projektu badwaczego, scan dorobku naukowego itp.

Nastepnie Komisja Kwalifikacyjna dokonuje oceny projektu badawczego oraz dorobku naukowego w dyscyplinie.

Kandydaci, którzy uzyskali min. 41 pkt za projekt i dorobek są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i formie rozmowy kwalifikacyjnej (może odbyć się zdalnie w zależności od Komisji) kandydata informuje Komisja Kwalifikacyjna.

Ostatecznym etapem rekrutacji jest podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną. Rekomendacje Komisji Kwalifikacyjnej nie stanowią ostatecznej oceny kandydatów.

Jaki jest system punktowy rekrutacji stosowany przy kwalifikowaniu kandydatów do Szkoły Doktorskiej?

Projekt naukowy oceniany jest według następujących kryteriów:

  1. nowatorskość projektu: 0 – 10 pkt;
  2. osadzenie w aktualnej wiedzy: 0 – 10 pkt;
  3. poprawność sformułowanych problemów/hipotez: 0 – 10 pkt;
  4. poprawność proponowanych metod dla stawianych problemów: 0 – 10 pkt;
  5. szanse realizacji projektu badawczego: 0 – 10 pkt;

Dorobek naukowy oceniany jest według następujących kryteriów:

  1. publikacje w czasopismach lub wydawnictwach istotnych dla danej dyscypliny 0 – 20 pkt;
  2. wystąpienia na konferencjach istotnych dla dyscypliny, stypendia i nagrody związane z działalnością naukową: 0 – 5 pkt;
  3. udokumentowany udział w projektach badawczych istotnych dla danej dyscypliny naukowej: 0 – 5 pkt. 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest według następujących kryteriów:

  1. ocena prezentacji projektu badawczego: 0 – 10 pkt
  2. ocena odpowiedzi na pytania i udziału w dyskusji: 0 – 10 pkt.

Jak ma wyglądać wstępna koncepcja tematyki badawczej?

Do tego dokumentu nie ma formularza. Należy posłużyć się założeniami edytorskimi typowymi dla dyscypliny, w której kandydat chce się kształcić. Opis powinien zawierać m.in.

a) opis problemu badawczego stanowiącego cel pracy i uzasadnienie jego wyboru,

b) określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu,

c) wskazywać źródła i /lub materiał empiryczny. 

Czy na pewno dopełniłam/dopełniłem wszystkich formalności?

Rejestracja w IRK została przygotowana tak, żeby kandydat niczego nie pominął. Jeżeli po zamknięciu rejestracji komisja rekrutacyjna zauważy jednak jakieś braki, będzie wzywać do uzupełnienia i określi termin na to uzupełnienie. 

Czy mogę rekrutować się do Szkoły Doktorskiej będąc doktorantem na studiach doktoranckich?

Tak, nie ma przeciwskazań do kształcenia w Szkole i na studiach doktoranckich. W rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczeń o ewentualnych dotychczasowych studiach doktoranckich. Ten sam projekt badawczy nie może być jednak podstawą do przyjęcia na dotychczasowe studia doktoranckie i do Szkoły Doktorskiej UKSW.

W jaki sposób mogę znaleźć promotora?

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy mieć wyraźnie sformułowane oczekiwania i pomysł na projekt badawczy, skonsultowany z potencjalnym promotorem. Na stronie www znajduje się lista potencjalnych promotorów wraz z danymi kontaktowymi  Lista uwzględnia jedynie osoby wskazane przez Dyrektorów Instytutów, nie ma przeciwskazań aby wybrać innego pracownika naukowego ze stopniem doktora habilitowanego, można także myśleć o promotorze pomocniczym, którzy nie są uwzględnieni w powyższym wykazie.

Jak będzie wyglądać rozmowa kwalifikacyjna?

Kandydat staje przed komisją złożoną z przedstawicieli danej dyscypliny (tu znajduje się skład osobowy poszczególnych komisji) . Scenariusz rozmowy może wyglądać różnie. Doktorant może być poproszony o zaprezentowanie swojego projektu i każdy z członków komisji może zadać pytanie. Jeżeli komisja uzna, że znajomość języka angielskiego lub dowolnego innego języka jest istotną kompetencją dla realizacji projektu, rozmowa może toczyć się w tym języku. O szczegółach rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów informują Komisje Kwalifikacyjne.

Jaki jest program kształcenia w Szkole Doktorskiej i czy zajęcia nie będą kolidowały z moją pracą?

Ogólny program kształcenia opisany jest w odpowiedniej uchwale Senatu https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5000 .

Nie ma formalnych przeciwskazań do równoległej pracy i kształcenia (z wyjątkiem ustawowego zakazu zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego), ale ponieważ każdy doktorant otrzyma stypendium, to dodatkowa praca zarobkowa nie będzie nigdy traktowana jako wyjaśnienie dla braków i opóźnień w toku kształcenia. Pamiętać należy, że obok programu kształcenia istotną rolę pełni indywidualny plan badawczy, który uwzględnia także inne aktywności doktoranta jak na przykład realizację grantów naukowych, odbycie międzynarodowych staży badawczych, publikacje naukowe i udział w konferencjach.

Czy kształcenie w Szkole Doktorskiej jest płatne?

Nie, kształcenie jest bezpłatne dla wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej, bez względu na to, czy posiadają stopień doktora. Także obcokrajowcy mogą odbywać kształcenie bezpłatnie.

Czy jest możliwość kształcenia w trybie eksternistycznym?

Tak, jest to odpłatna forma uzyskiwania stopnia doktora. W sprawach trybu eksternistycznego należy kontaktować się z danym instytutem, który zarządza uprawnieniami Uniwersytetu w tym zakresie. Szkoła Doktorska UKSW odpowiada tylko za stacjonarne kształcenie doktorantów. Tryb nadawania stopnia określony został w następującej uchwale Senatu: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4524

Czy obcokrajowcy mogą brać udział w rekrutacji?

Tak. Zasady rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kandydatów. WAŻNE! kształcenie odbywa się w j. polskim.

Chcę podjąć kształcenie w dyscyplinie nauki teologiczne ale nie mam stopnia licencjata kanonicznego, co muszę zrobić?

Kandydaci chcący odbywać kształcenie w dyscyplinach kościelnych: prawo kanoniczno i teologia muszą posiadać akademicki stopień licencjata w rozumieniu przepisów prawa kościelnego. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW nie przygotowuje do uzyskania tego stopnia, jednak Wydział Teologiczny prowadzi studia specjalistyczne, na które doktorant jest zobowiązany się zapisać – składa w tym zakresie stosowne oświadczenie. Więcej informacji o tego typu studiach w linku https://rekrutacja.uksw.edu.pl/specjalistyczne_studia_teologiczne

Nieuzyskanie stopnia licencjata kościelnego do przeprowadzania oceny śródokresowej skutkuje skreśleniem z listy doktorantów. Po przyjęciu do Szkoły doktoranci z zakresu nauk teologicznych zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o odbywaniu kształcenia zmierzającego do uzyskania licencjatu.

Ważne! Zajęcia ze studiów specjalistycznych nie będą uznawane za zajęcia wynikające z programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Jest to zupełnie inny poziom kształcenia i nie odpowiada wymaganiom stawianym uczelni w zakresie kształcenia doktorantów.