Sprawozdanie roczne/środokresowe

Sprawozdanie roczne

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. (§ 23 ust. 4, § 16 pkt 6, § 7 pkt 1 i 7) doktorant zobowiązany jest do składania rokrocznie sprawozdania z przebiegu kształcenia oraz realizacji indywidualnego planu badawczego (jeśli został zatwierdzony), stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW. Do sprawozdania należy załączyć opinię promotora oraz kierownika ścieżki kształcenia.

Kierownik ścieżki kształcenia opiniuje sprawozdanie doktoranta i przekazuje wraz z rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania do Dyrektora Szkoły Doktorskiej UKSW.

Do dnia 20 września doktorant zobowiązany jest złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW sprawozdanie wraz z opinią promotora oraz rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania przygotowaną przez kierownika ścieżki kształcenia.

Sprawozdanie śródokresowe

 

Doktoranci przed oceną śródokresową składają do dnia 20 września w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW sprawozdanie śródokresowe z realizacji indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW, stanowiące Załącznik nr 5 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW. Do sprawozdanie należy dołączyć opinię promotora oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej UKSW.

 

 

Zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW niezadowalające postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, w tym odrzucenie rocznego sprawozdania doktoranta może skutkować skreśleniem z listy doktorantów.

 

Wzory wszystkich dokumentów w pdf oraz wersji edytowalnej znajdują się w zakładce  Doktorant – Dokumenty do pobrania.