Akty prawne

Działalność Szkół Doktorskich w Polsce regulują przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

  • kształcenie doktorantów – Dział V, Rozdział 2, Oddział 2, Art. 198-216.
  • nadawanie stopnia doktora – Dział V, Rozdział 2, Oddział 1, Art. 185-197.
  • ewaluacja szkół doktorskich – Dział VI, Rozdział 2, Art. 259-264.
  • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich – Dział VII, Rozdział 1, Art. 275-306.
  • odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów – Dział VII, Rozdział 3, Art. 322.
  • cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki – Dział VIII, Art. 323-328.

 

Źródłem wiedzy o obowiązujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przepisach jest na bieżąco aktualizowany Monitor UKSW – www.monitor.uksw.edu.pl

Wybrane dokumenty dotyczące Szkoły Doktorskiej UKSW i kształcenia w UKSW:

Utworzenie Szkoły Doktorskiej UKSW
Regulamin Szkoły Doktorskiej UKSW
Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW

Indywidualny Plan Badawczy

Seminarium State of the art

 

Zasady dokonywania oceny śródokresowej w UKSW

 

Uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW
Komisje Rekrutacyjne
Komisje Kwalifikacyjne
Postępowanie o nadanie stopnia doktora w UKSW
Wysokość opłat za usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów
Badania lekarskie z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia