Przejdź do treści

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) – należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od podjęcia kształcenia tj. do 30 września roku następnego.

Sprawozdanie roczne za rok akademicki… – dokumenty należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW co roku do dnia 20 września.

Sprawozdanie śródokresowe z realizacji IPB obejmującego okres kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Dokumenty należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW do dnia 20 września roku, w którym następuje ocena śródokresowa.

Opinia Członka Komisji zatrudnionego poza UKSW do przeprowadzania oceny śródokresowej– dokument do pobrania tylko dla Profesora spoza UKSW biorącego udział w ocenie śródokresowej doktorantów UKSW.

Podanie o wyznaczenie promotora należy złożyć w Biurze Szkole Doktorskiej UKSW w terminie do 30 dni od  daty rozpoczęcia kształcenia, tj. do 30 października roku, w którym rozpoczęto kształcenie. Wniosek o przeprowadzenie seminarium state of the art.

Oświadczenie w sprawie posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Oświadczenie o dziedzinie/dyscyplinie naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.

Oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

Raport końcowy z realizacji projektu badawczego – sprawozdanie merytoryczne projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe.

Oświadczenie doktoranta UKSW dot. ubezpieczenia zdrowotnego.

ZUS ZWA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń.