Przejdź do treści

Stypendium doktoranckie

Komu i jakiej wysokości stypendia doktoranckie przysługują w Szkole Doktorskiej UKSW.

Doktoranci, którzy nie posiadają stopnia doktora, otrzymują stypendium doktoranckie.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

  • 37% wynagrodzenia profesora – wypłacana do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (kwota stypendium 2 667,70 zł brutto), 
  • 57% wynagrodzenia profesora – wypłacana po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (kwota stypendium 4 109,70 zł brutto).

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30 % kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dodatkowo, doktorant ma prawo do zwiększenia stypendium doktoranckiego w wysokości 15% (400,15 zł brutto przed oceną oraz 616,45 zł brutto po ocenie) w przypadku otrzymania międzynarodowego wyróżnienia lub zdobycia innego wybitnego osiągnięcia międzynarodowego wpływającego na pozycję międzynarodową Uniwersytetu. Takie zwiększenie przysługuje na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 209 ust. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

Doktoranci UKSW mają możliwość ubiegania się o miejsce w domu studenckim, także współmałżonków i dzieci oraz ubiegania się o kredyt studencki. W tym zakresie należy kontaktować się w Działem Pomocy Materialnej dla Studentów lub Centrum Wsparcia Studenta.