Przejdź do treści

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) jest opracowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem lub promotorami.

Doktorant jest zobligowany do przygotowania IPB w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW oraz przedłożenia go do weryfikacji formalnej Dyrektorowi Szkoły oraz do zaopiniowania Radzie Szkoły.

IPB zatwierdza Rada Dyscypliny, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską.

W IPB określa się:

  • zakres zajęć przewidzianych do zaliczenia w toku kształcenia,
  • termin i tematykę zgłoszenia do druku co najmniej dwóch artykułów naukowych do czasopism objętych wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub jednej monografii naukowej do wydawnictwa objętego wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • termin złożenia wniosku o zewnętrzne finansowanie badań naukowych doktoranta*, nie później jednak niż przed oceną śródokresową,
  • zadania badawcze niezbędne do realizacji projektu naukowego dotyczącego przygotowywanej rozprawy doktorskiej oraz inne aktywności naukowe związane z krajową lub międzynarodową mobilnością doktoranta,
  • terminy związane z procedurą doktoryzowania, w tym termin złożenia rozprawy doktorskiej.
  • W dyscyplinach podlegających zwierzchności kościelnej (nauki teologiczne, prawo kanoniczne) uwzględnia się postanowienia Konstytucji Apostolskiej Veritatis gaudium.

Z zachowaniem powyższych punktów IPB może określać dodatkowo:

  • obowiązek odbycia zajęć z dodatkowego języka obcego,
  • wymiar praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, które doktorant odbędzie w ramach Wydziału lub Instytutu w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych w toku kształcenia, nie szybciej jednak niż po ocenie śródokresowej,
  • inne zadania i aktywności doktoranta związane z przygotowywaną rozprawą doktorską, w tym działalność na rzecz Uniwersytetu, Szkoły Doktorskiej, Wydziału lub Instytutu.

Zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW, niezłożenie w terminie indywidualnego planu badawczego, może skutkować skreśleniem z listy doktorantów.

*dotyczy pozyskiwania przed doktorantów grantów, które liczone są do algorytmów przyznawania subwencji dla UKSW, z instytucji takich jak: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej lub Europejska Rada ds. Badań Naukowych.
Informacje o aktualnych konkursach znajdą Państwo na stronie Biura ds. Badań Naukowych UKSW – https://bbn.uksw.edu.pl