Przejdź do treści

Ramowy program kształcenia i plan zajęć

Zajęcia dydaktyczne, seminaria i praktyki w Szkole Doktorskiej UKSW.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW ma charakter interdyscyplinarny.

Program kształcenia obejmuje obowiązkowe zajęcia dydaktyczne: warsztaty, seminaria, konwersatoria. Pozostałe zajęcia uwzględnia się w Indywidualnym Planie Badawczym (IPB). 

W programie kształcenia w ciągu 3 lat doktoranci muszą zrealizować 6 przedmiotów w ramach „Wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru” wg następującego harmonogramu:

  • 2 w pierwszym roku kształcenia,
  • 3 w drugim roku kształcenia,
  • 1 w trzecim roku kształcenia.

Seminarium State of the art ma charakter interdyscyplinarny i jest obligatoryjne dla wszystkich doktorantów danego roku niezależnie od dyscypliny, w której odbywają kształcenie.

Seminaria doktoranckie, w wymiarze 60 godzin rocznie, są realizowane w terminach indywidualnie ustalanych z promotorem.

Praktyki dydaktyczne są fakultatywne – polegają na prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami. Mogą być realizowane przez Doktoranta dopiero po ocenie śródokresowej, czyli na III i IV roku kształcenia. Informacja o zaplanowanych zajęciach powinna znaleźć się w IPB. Łączny wymiar zajęć nie może przekroczyć 60 godzin dydaktycznych w toku kształcenia.