Przejdź do treści

Rekrutacja – pytania i odpowiedzi

Kto i na jakich zasadach może zostać doktorantem Szkoły Doktorskiej UKSW.

1. W jakich dyscyplinach Szkoła Doktorska UKSW prowadzi kształcenie?

Szkoła Doktorska UKSW prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach:

 • archeologia
 • filozofia
 • historia
 • literaturoznawstwo
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • nauki teologiczne
 • pedagogika
 • prawo kanoniczne
 • psychologia

Do rekrutacji mogą przystąpić kandydaci zamierzający prowadzić badania i odbywać kształcenie w dyscyplinach, w których UKSW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Lista dyscyplin biorących udział w rekrutacji zostanie określona w drodze decyzji Rektora

2. Jaki jest aktualny harmonogram rekrutacji?

Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce Harmonogram rekrutacji.

3. Czy są limity przyjęć w Szkole Doktorskiej UKSW?

Limit osób – bez podziału na dyscypliny – określony jest w obowiązującej Uchwale rekrutacyjnej.

Maksymalny limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej UKSW w roku akademickim 2024/2025 wynosi 50 doktorantów.

W przypadku dużej liczby kandydatów wykazujących się znacznym dorobkiem oraz wysoko ocenionymi projektami badawczymi, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może wystąpić do Rektora o zwiększenie liczby miejsc.

Poza rekrutacją zgodną z harmonogramem i w ramach określonego limitu miejsc, możliwa jest rekrutacja kandydatów w ramach projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których przewidziano finansowanie stypendium doktoranckiego przez okres co najmniej 24 miesięcy.

4. Jakie są opłaty za studia ?

Kształcenie jest bezpłatne.

5. Jaka jest opłata za udział w rekrutacji?

Opłata wynosi 150 PLN za każdą dyscyplinę, w której kandydat rejestruje się w IRK. Brak opłaty skutkuje pozostawieniem kandydatury bez rozpatrzenia.

6. Jak przebiega rekrutacja?

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej UKSW rejestrują się za pośrednictwem IRK, tj. Internetowej Rejestracji Kandydatów (oferta.uksw.edu.pl). Formularz wypełniają swoimi danymi osobowymi oraz wgrywają wymagane dokumenty.

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UKSW zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UKSW wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, oraz dane osobowe Kandydata,
 • skan dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
 • wstępną koncepcję tematyki badawczej, którą kandydat zamierza podjąć w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW,
 • wykaz dotychczasowej działalności naukowej oraz osiągnięć naukowych wraz z ich potwierdzeniem,
 • rekomendację projektu badawczego, sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego UKSW, pod kierunkiem którego kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską wraz z oświadczeniem opiekuna naukowego – Załącznik nr 5,
 • podpisane oświadczenie – Załącznik nr 2 – dotyczące odbywania studiów doktoranckich, wszczęcia przewodu doktorskiego oraz ubiegania się o miejsca w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot inny niż UKSW,
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację,
 • w przypadku kandydata niebędącego obywatelem polskim kolorowy skan paszportu umożliwiający identyfikację kandydata,
 • w przypadku osób duchownych i zakonnych, zezwolenie władz kościelnych na podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW.

Komisja Kwalifikacyjna, po zapoznaniu się z projektem badawczym oraz dorobkiem naukowym Kandydata, wyznacza termin rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja informuje o terminie i formie rozmowy, która może być przeprowadzona w siedzibie uczelni lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwalających na jednoczesną rejestrację obrazu i dźwięku przy udziale członków Komisji i Kandydata.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający opinie o kandydatach do Szkoły Doktorskiej UKSW oraz proponowaną listę rankingową wraz z rekomendacją przyjęcia kandydatów (rekomendacja nie stanowi ostatecznej oceny Kandydatów). Protokół jest przekazywany do Komisji Rekrutacyjnej, która podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Kandydata.

7. Jaki jest system punktowy rekrutacji stosowany przy kwalifikowaniu kandydatów do Szkoły Doktorskiej UKSW?

Projekt naukowy oceniany jest według następujących kryteriów:

 • nowatorstwo projektu: 0 – 10 pkt,
 • osadzenie w aktualnej wiedzy: 0 – 10 pkt,
 • poprawność sformułowanych problemów/hipotez: 0 – 10 pkt,
 • poprawność proponowanych metod dla stawianych problemów: 0 – 10 pkt,
 • szanse realizacji projektu badawczego: 0 – 10 pkt.

Dorobek naukowy oceniany jest według następujących kryteriów:

 • publikacje w czasopismach lub wydawnictwach istotnych dla danej dyscypliny 0 – 20 pkt,
 • wystąpienia na konferencjach istotnych dla dyscypliny, stypendia i nagrody związane z działalnością naukową: 0 – 5 pkt,
 • udokumentowany udział w projektach badawczych istotnych dla danej dyscypliny naukowej: 0 – 5 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest według następujących kryteriów:

 • ocena prezentacji projektu badawczego: 0 – 10 pkt,
 • ocena odpowiedzi na pytania i udziału w dyskusji: 0 – 10 pkt.

8. Jak ma wyglądać wstępna koncepcja tematyki badawczej?

Wstępna koncepcja tematyki badawczej, powinna:

 • zawierać opis problemu badawczego stanowiącego cel pracy i uzasadnienie jego wyboru,
 • określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu,
 • wskazywać źródła i /lub materiał empiryczny.

9. Jaka jest minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UKSW?

Minimalna liczba punktów wynosi 70.

10. Czy na pewno dopełniłam/dopełniłem wszystkich formalności?

Rejestracja w IRK została przygotowana tak, żeby kandydat niczego nie pominął. Jeżeli po zamknięciu rejestracji Komisja Rekrutacyjna zauważy jakieś braki, będzie wzywać do ich uzupełnienia w określonym terminie.

11. Czy mogę rekrutować się do Szkoły Doktorskiej UKSW będąc doktorantem na studiach doktoranckich?

Tak, nie ma przeciwwskazań do kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW i na studiach doktoranckich. W rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ewentualnych dotychczasowych studiach doktoranckich. Ten sam projekt badawczy nie może być jednak podstawą do przyjęcia na dotychczasowe studia doktoranckie i do Szkoły Doktorskiej UKSW.

12. W jaki sposób mogę znaleźć opiekuna naukowego, który przygotuje mi rekomendację?

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy mieć wyraźnie sformułowane oczekiwania i pomysł na projekt badawczy, który należy skonsultować z opiekunem naukowym – potencjalnym promotorem.

Na stronie Szkoły Doktorskiej UKSW w zakładce Kandydat znajduje się Lista opiekunów naukowych – pracowników naukowych wskazanych przez Dyrektorów Instytutów, z którymi należy się kontaktować w sprawie otrzymania niezbędnej w trakcie procesu rekrutacji rekomendacji projektu badawczego.

13. Jak będzie wyglądać rozmowa kwalifikacyjna?

Kandydat staje przed Komisją złożoną z przedstawicieli danej dyscypliny. Kandydat poproszony zostanie o zaprezentowanie swojego projektu badawczego. Każdy z członków Komisji może zadać pytanie. Jeżeli Komisja uzna, że znajomość języka angielskiego lub dowolnego innego języka jest istotną kompetencją dla realizacji projektu, rozmowa może toczyć się w tym języku. O szczegółach rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów informują Komisje Kwalifikacyjne.

14. Jaki jest program kształcenia w Szkole Doktorskiej i czy zajęcia nie będą kolidowały z moją pracą?

Ogólny program kształcenia opisany jest w odpowiedniej uchwale Senatu https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5000.

Nie ma formalnych przeciwwskazań do równoległej pracy i kształcenia (z wyjątkiem ustawowego zakazu zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego).

Każdy doktorant otrzymuje stypendium, więc praca zarobkowa nie będzie traktowana jako wyjaśnienie dla braków lub opóźnień w toku kształcenia. Należy pamiętać, że obok programu kształcenia, istotną rolę pełni indywidualny plan badawczy, który uwzględnia także inne aktywności doktoranta, np. realizację grantów naukowych, odbycie międzynarodowych staży badawczych, publikacje naukowe i udział w konferencjach.

15. Czy kształcenie w Szkole Doktorskiej jest płatne?

Nie, kształcenie jest bezpłatne dla wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej, bez względu na to, czy posiadają stopień doktora.
Także obcokrajowcy mogą odbywać kształcenie bezpłatnie.

16. Czy jest możliwość kształcenia w trybie eksternistycznym?

Tak, jest to odpłatna forma uzyskiwania stopnia doktora. W sprawach trybu eksternistycznego należy kontaktować się z danym instytutem, który zarządza uprawnieniami Uniwersytetu w tym zakresie. Szkoła Doktorska UKSW odpowiada tylko za stacjonarne kształcenie doktorantów. Tryb nadawania stopnia określony został w chwale Senatu: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4524

17. Czy obcokrajowcy mogą brać udział w rekrutacji?

Tak, zasady rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kandydatów. Kształcenie odbywa się jednak wyłącznie w języku polskim.

18. Chcę podjąć kształcenie w dyscyplinie nauki teologiczne lub prawo kanoniczne, ale nie mam stopnia licencjata kanonicznego, co muszę zrobić?

W przypadku dyscyplin kościelnych – nauk teologicznych i prawa kanonicznego, do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba posiadająca stopień licencjata kościelnego w danej dyscyplinie, w rozumieniu przepisów prawa kanonicznego lub osoba, która złoży oświadczenie stanowiące zobowiązanie do uzyskania stopnia licencjata kościelnego w danej dyscyplinie do końca drugiego roku kształcenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4

Nieuzyskanie stopnia licencjata kościelnego do przeprowadzania oceny śródokresowej skutkuje skreśleniem z listy doktorantów.

Po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej UKSW doktoranci realizujący kształcenie w dyscyplinach nauki teologiczne i prawo kanoniczne, są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia o odbywaniu kształcenia zmierzającego do uzyskania stopnia licencjata kościelnego. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW nie przygotowuje do uzyskania tego stopnia, jednak Wydział Teologiczny prowadzi studia specjalistyczne, na które doktorant jest zobowiązany się zapisać.

Zajęcia ze studiów specjalistycznych nie będą uznawane za zajęcia wynikające z programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Jest to inny poziom kształcenia i nie odpowiada wymaganiom stawianym uczelni w zakresie kształcenia doktorantów.

19. Gdzie znajdę wzory dokumentów niezbędnych podczas rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW?

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów w formatach docx i pdf, które stanowią załączniki do Uchwała Nr 1/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2024/2025

Oświadczenie Kandydata

Oświadczenie Kandydata rekomendowanego do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UKSW  składane w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW wraz z oryginałem dyplomu magisterskiego.

Oświadczenie Kandydata w dyscyplinach kościelnych: prawo kanoniczne lub/i nauki teologiczne, który nie posiada stopnia licencjata kościelnego w rozumieniu przepisów kościelnych.

Rekomendacja projektu badawczego oraz oświadczenie opiekuna naukowego.