Przejdź do treści

Projekty

Kto i na jakich zasadach może zostać uczestnikiem programu PROM, Międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UKSW.

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wsparcie udzielane w ramach

Programu obejmuje:

 • udział w szkole letniej,
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego,
 • wykonanie kwerend archiwalnych/bibliotecznych,
 • udział w krótkich formach kształcenia,
 • aktywny udział w konferencji zagranicznej,
 • udział w szkoleniach.

Uczestnicy Programu:

 • doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą na II, III, lub IV roku kształcenia oraz wybitni doktoranci, którzy z powodów zdrowotnych lub ze względu na przedłużające się badania korzystają z wydłużenia okresu studiów doktoranckich,
 • osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego lub urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego,
 • doktoranci Szkoły Doktorskiej UKSW realizujący wyjazd do zagranicznej instytucji naukowej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub przeprowadzenia kwerendy archiwalnej/bibliotecznej,
 • kadra akademicka z UKSW i spoza UKSW, biorąca udział w kształceniu doktorantów nie przekraczająca w dniu rozpoczęcia wyjazdu, co do zasady, 40. roku życia,
 • doktoranci przyjeżdżający na UKSW z krajów europejskich, niekoniecznie wchodzących w skład Unii Europejskiej.