Przejdź do treści

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy i zawieszenie kształcenia

W jakich przypadkach można przedłużyć termin składania pracy doktorskiej

Zawieszenie kształcenia

Zgodnie z § 26 ust. 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW Dyrektor Szkoły, na wniosek doktoranta, zezwala na zawieszenie kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

Zgodnie z § 26 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW Dyrektor Szkoły, na wniosek doktoranta i po zasięgnięciu opinii promotora oraz Rady Szkoły może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu złożenia rozprawy doktorskiej, łącznie nie dłużej niż o 2 lata, w przypadku:

  1. czasowej niezdolności doktoranta spowodowanej długotrwałą chorobą,
  2. konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  3. konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  4. posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  5. konieczności dokończenia badań naukowych niezbędnych dla ukończenia rozprawy doktorskiej,
  6. konieczności dokończenia realizacji grantu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej powinien zawierać uzasadnienie wraz z określeniem przewidywanego terminu złożenia rozprawy doktorskiej. Do wniosku należy dołączyć:

  • opinię promotora lub promotorów (w przypadkach 5 lub 6),
  • dokumenty uzasadniające przedłużenie terminy złożenia rozprawy doktorskiej (w przypadkach 1-4).

Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia wniosku wydaje decyzję w przedmiocie przedłużenia terminu rozprawy doktorskiej.

Od decyzji służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Dyrektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.