Przejdź do treści

Prawa i obowiązki doktorantów

Co doktorant Szkoły Doktorskiej może, co powinien, a do czego jest zobowiązany.

Doktorant ma prawo do:

 • opieki naukowej promotora lub promotorów podczas pracy nad rozprawą doktorską,
 • wnioskowania o zmianę promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w uzasadnionych przypadkach,
 • korzystania z laboratoriów, sprzętu i aparatury naukowo-badawczej oraz ze zbiorów bibliotecznych i zasobów informatycznych potrzebnych do realizacji programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej, na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach,
 • objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym laboratoryjnych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • realizowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, części kształcenia poza Uczelnią, na zasadzie oddelegowania,
 • wsparcia w przygotowywaniu wniosków grantowych,
 • odbywania staży naukowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora i za zgodą Dyrektora Szkoły,
 • uczestnictwa w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych na Uniwersytecie, w zakresie uzgodnionym z promotorem,
 • posiadania legitymacji doktoranta,
 • przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku kalendarzowym,
 • zawieszenia kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze późń. zm.),
 • przerw w odbywaniu kształcenia w razie czasowej niezdolności do odbywania tego kształcenia spowodowanej chorobą, sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, łącznie nie dłużej niż rok,
 • przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej, nie dłużej niż o 2 lata;
 • składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w stosunku do wydanych decyzji administracyjnych,
 • otrzymywania stypendium doktoranckiego
 • wnioskowania o zwiększenie stypendium doktoranckiego z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności,
 • wnioskowania o zwiększenie stypendium doktoranckiego w wysokości 15% podstawowej stawki stypendium w przypadku gdy doktorant otrzymał międzynarodowe wyróżnienie lub zdobył inne wybitne osiągnięcie wpływające na pozycję międzynarodową Uniwersytetu,
 • wnioskowania o środki finansowe na działalność badawczo-rozwojową,
 • ubiegania się o zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim Uniwersytetu, na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach,
 • ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim Uniwersytetu lub wyżywienie w stołówce studenckiej Uniwersytetu, na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach,
 • otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz regulaminami obowiązującymi w Uniwersytecie,
 • ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych w ustawie,
 • ubiegania się o przyznanie stypendium przez jednostkę samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną,
 • oceny nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania przez nich obowiązków związanych z kształceniem, na zasadach określonych przez Rektora,
 • zrzeszania się w organizacjach, kołach naukowych lub stowarzyszeniach doktorantów Uniwersytetu oraz ubiegania się o dofinansowania na działalność tych organizacji na podstawie odrębnych przepisów.

Doktorant jest obowiązany do:

 • przestrzegania postanowień Regulaminu Szkoły Doktorskiej, regulaminów obowiązujących na Uniwersytecie oraz prawa powszechnie obowiązującego,
 • sumiennego i rzetelnego realizowania programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego
 • postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
 • postępowania zgodnie z Kodeksem Etyki Doktoranta,
 • udziału w zajęciach wynikających z programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego,
 • składania sprawozdania rocznego do kierownika ścieżki kształcenia wraz z opinią promotora lub promotorów z przebiegu realizacji programu kształcenia oraz z rezultatów i postępów prac ujętych w indywidualnym planie badawczym,
 • składania oświadczenia, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, upoważniającego Uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych w ramach dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, albo w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska,
 • składania oświadczenia o dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, w terminie 30 dni od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 • posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami,
 • zdawania sprawy z osiągnięć naukowych związanych z kształceniem w Szkole Doktorskiej na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej,
 • założenia indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz jego powiązanie z kontem Systemu ORCID, w terminie 30 dni od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 • sprawozdawania danych i informacji raportowanych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on” oraz informowania o tym Koordynatora Szkoły Doktorskiej,
 • przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy panujących na Uniwersytecie,
 • dostarczania do Biura Szkoły Doktorskiej zwolnień lekarskich, informacji o urlopie macierzyńskim w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia urlopu lub zwolnienia,
 • udziału w pracach Samorządu Doktorantów UKSW oraz w innych zadaniach zleconych przez Dyrektora Szkoły, promotora lub Dyrektora Instytutu, związanych z odbywanym kształceniem.