Przejdź do treści

Ocena śródokresowa

Co podlega ocenie śródokresowej. Obowiązki doktoranta.

Ocena śródokresowa dokonywana jest w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu 4 semestru kształcenia i nie później niż do dnia 31 października roku, w którym odbywa się ocena śródokresowa.

Ocenie śródokresowej podlega realizacja IPB doktoranta, w szczególności terminowość i jakość zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej dokonywana na podstawie następujących kategorii:
1) postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
2) publikacje złożone do druku,
3) wystąpienia konferencyjne,
4) wysłane lub przygotowane do wysłania projekty o finansowanie badań do instytucji zewnętrznych.

Podstawą do przeprowadzenia oceny śródokresowej są:
1) komplet dokumentów złożonych przez doktoranta:
a. kopia IPB zatwierdzonego przez Radę Dyscypliny,
b. sprawozdanie śródokresowe z realizacji IPB obejmujące okres kształcenia w Szkole Doktorskiej, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 Regulaminu, wraz z potwierdzeniami1,
c. opinia promotora dotycząca realizacji IPB oraz stopnia zaawansowania prac nad rozprawą doktorską, której wzór stanowi Załącznik nr 2,
d. opinia Dyrektora Szkoły, której wzór stanowi Załącznik nr 32,
e. autoreferat doktoranta w przedmiocie postępu prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej3,
f. karta przebiegu studiów.
2) rozmowa oceniająca, podczas której doktorant wygłasza autoreferat w przedmiocie postępu prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej (maksymalny czas wystąpienia wynosi 10 minut) oraz odpowiada na pytania Komisji.

Teczkę z ww. dokumentami oraz nośnik elektroniczny (pendrive) z zapisem wszystkich ww. dokumentów (w formacie pdf), doktorant zobowiązany jest złożyć w Biurze Szkoły do dnia 20 września roku, w którym ma być przeprowadzona ocena śródokresowa.

Informacje o aktywnościach doktoranta, które nie znajdują potwierdzenia w złożonej dokumentacji, nie będą uwzględniane przez Komisję.

Obecność doktoranta na posiedzeniu Komisji, na którym ma odbyć się rozmowa oceniająca, jest obowiązkowa. Usprawiedliwieniem nieobecności może być zwolnienie lekarskie przedstawione w dniu oceny (bądź w szczególnych przypadkach w terminie najpóźniej do 7 dnia od wyznaczonej daty posiedzenia Komisji). Wówczas doktorantowi wyznacza się nowy termin oceny. Nieusprawiedliwiona nieobecność doktoranta skutkuje wynikiem negatywnym oceny śródokresowej.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.

Wynik pozytywny skutkuje zmianą wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego (57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa).

Wynik negatywny oceny śródokresowej wiąże się ze skreśleniem z listy doktorantów.

Informacje o zasadach dokonywania oceny śródokresowej w UKSW dostępne są na stronie https://monitor.uksw.edu.pl/sod/docs/16