Przejdź do treści

Skreślenie z listy doktorantów

Jakie mogą być przyczyny skreślenia z listy doktorantów.

Zgodnie z art. 203 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 27 ust. 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:

  • negatywnego wyniku oceny śródokresowej,
  • niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym (z zastrzeżeniem § 26 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW, który dotyczy warunków przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej i zawieszenia kształcenia),
  • rezygnacji z kształcenia w Szkole Doktorskiej złożonego w formie pisemnej w Biurze Szkoły Doktorskiej.

Zgodnie z art. 203 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz§ 27 ust. 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:

  • niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, w tym niezłożenia w terminie indywidualnego planu badawczego lub odrzucenia rocznego sprawozdania doktoranta,
  • niewywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW oraz Statutu Uczelni.

Decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów podejmuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW na podstawie upoważnienia Rektora.

Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.