Przejdź do treści

Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie, są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Doktoranci są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w pierwszej kolejności przez:

  • rodziców (jeżeli nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukoń­cze­nia 26 roku życia,
  • pracującego małżonka,
  • pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie),
  • samodzielnie (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą).

Po ukończeniu 26 roku życia doktorant, który nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, zostaje zgłoszony do ubezpieczenia przez Uczelnię.

Ubezpieczenie następuje na wniosek doktoranta – na podstawie złożonego bez zbędnej zwłoki w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW Oświadczenia Doktoranta UKSW.