Przejdź do treści

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW

Co należy do zadań dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW
Prof. dr hab. Elżbieta Karska

Dyżur: poniedziałek 9.00-10.00, sala 503, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

kontakt: e.karska@uksw.edu.pl

Do zadań Dyrektora Szkoły Doktorskiej UKSW należy w szczególności:

 • reprezentowanie Szkoły Doktorskiej,
 • organizowanie pracy Szkoły Doktorskiej, w szczególności zapewnienie właściwego i wysokiego poziomu kształcenia zgodnie z najwyższymi standardami oraz z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów,
 • nadzorowanie procesu kształcenia oraz organizacja zajęć w Szkole Doktorskiej,
 • zapewnianie warunków do prowadzenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, szczególnie poprzez ścisłą współpracę z przedstawicielami wydziałów i instytutów, w których prowadzone są dyscypliny naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora,
 • zapewnienie warunków do prowadzenia przez doktorantów działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe,
 • tworzenie i przedstawianie do zatwierdzania Radzie Szkoły planu działania Szkoły Doktorskiej,
 • przygotowywanie ewaluacji Szkoły Doktorskiej,
 • publikowanie, z upoważnienia Rektora, listy doktorantów UKSW,
 • podejmowanie z upoważnienia Rektora, decyzji, w tym decyzji administracyjnych, we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły Doktorskiej, niezastrzeżonych wprost do kompetencji organów Uniwersytetu, podmiotów kolegialnych lub innych funkcji kierowniczych,
 • rozstrzyganie odwołań od decyzji kierowników ścieżek,
 • wyrażanie zgody na odbywanie przez doktorantów staży zagranicznych i prowadzenia badań w instytucjach naukowych poza Uniwersytetem, w tym wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów,
 • współpraca z Samorządem Doktorantów, szczególnie w zakresie spraw socjalnobytowych doktorantów,
 • powoływanie, po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Dyscypliny oraz Rady Szkoły, komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej,
 • współpraca z Radami Dyscyplin oraz kierownikami ścieżek w zakresie wyznaczania promotora, promotorów lub promotora pomocniczego oraz szczegółowych czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora,
 • przedstawianie Rektorowi rocznego sprawozdania z działalności Szkoły Doktorskiej,
 • wprowadzanie, aktualizowanie oraz archiwizowanie danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”,
 • nadzór nad gromadzeniem dokumentacji przebiegu kształcenia,
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej
 • przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, projektu:
  • regulaminu Szkoły Doktorskiej,
  • programu Kształcenia w Szkole Doktorskiej,
  • trybu, zasad i harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
 • prowadzenie i nadzorowanie, we współpracy z Komisją Rekrutacyjną i Radą Szkoły, postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

Dyrektor Szkoły, w sprawach dotyczących Szkoły Doktorskiej oraz doktorantów, współpracuje ściśle z Prorektorem właściwym ds. nauki, Kierownikami ścieżek kształcenia, Dziekanami i Dyrektorami Instytutów.