Przejdź do treści

Sprawozdanie roczne/śródokresowe

Zasady sporządzania sprawozdań. Wzory dokumentów w pdf.

Sprawozdanie roczne

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. (§ 23 ust. 4, § 16 pkt 6, § 7 pkt 1 i 7), doktorant jest zobowiązany do składania rokrocznie sprawozdania z przebiegu kształcenia oraz realizacji indywidualnego planu badawczego (jeśli został zatwierdzony), stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW. Do sprawozdania należy załączyć opinię promotora oraz kierownika ścieżki kształcenia.

Kierownik ścieżki kształcenia opiniuje sprawozdanie doktoranta i przekazuje wraz z rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania do Dyrektora Szkoły Doktorskiej UKSW.

Do dnia 20 września bieżącego roku akademickiego, doktorant jest zobowiązany do złożenia w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW, sprawozdania wraz z opinią promotora oraz rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania, przygotowaną przez kierownika ścieżki kształcenia.

Sprawozdanie śródokresowe

Doktoranci przed oceną śródokresową składają do dnia 20 września w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW sprawozdanie śródokresowe z realizacji indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW, stanowiące Załącznik nr 5 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW. Do sprawozdanie należy dołączyć opinię promotora oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej UKSW.

Zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW niezadowalające postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, w tym odrzucenie rocznego sprawozdania doktoranta może skutkować skreśleniem z listy doktorantów.

Wzory wszystkich dokumentów w pdf oraz wersji edytowalnej znajdują się w zakładce do pobrania.