Przejdź do treści

Rada Szkoły Doktorskiej UKSW

Kto wchodzi w skład Rady Doktorskiej i co należy do jej zadań.

W skład Rady Szkoły Doktorskiej UKSW wchodzą:

 • dyrektor Szkoły pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Szkoły,
 • kierownicy ścieżek kształcenia,
 • jeden doktorant wskazany przez właściwy organ Samorządu Doktorantów UKSW,
 • koordynator Szkoły Doktorskiej.

Do zadań Rady Szkoły Doktorskiej UKSW należy:

 • wyznaczanie kierunków prowadzenia Szkoły Doktorskiej UKSW, w tym uchwalanie misji i strategii rozwoju Szkoły, z uwzględnieniem polityki naukowej Wydziałów, Instytutów i Uniwersytetu,
 • wpieranie doradczo-eksperckie Dyrektora Szkoły w zakresie prowadzenia kształcenia doktorantów, w tym opiniowanie i rozstrzyganie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu, wniesionych pod jej obrady,
 • opiniowanie oraz współpraca w zakresie opracowywania i wdrażania:
  • regulaminu Szkoły Doktorskiej,
  • programu kształcenia w Szkole Doktorskiej,
  • zasad, trybu i warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej,
  • składu komisji ds. przeprowadzenia oceny śródokresowej doktoranta.
 • przyjmowanie rocznego sprawozdania Dyrektora Szkoły z prowadzenia kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz sprawozdania finansowego,
 • współpraca z Dyrektorem Szkoły w zakresie nadzoru nad jakością kształcenia, w szczególności zaś przygotowywanie Szkoły Doktorskiej do ewaluacji,
 • inicjowanie, w porozumieniu z Rektorem, współpracy między Uczelnią a instytucjami zewnętrznymi na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej w kontekście doktorantów,
 • opiniowanie indywidualnego planu badawczego doktorantów i przedstawianie go właściwej Radzie Dyscypliny Naukowej,
 • inicjowanie działań związanych z doskonaleniem kompetencji promotorów,
 • opracowywanie i monitorowanie funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia doktorantów,
 • udział w prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.