Przejdź do treści

Kierownicy ścieżek kształcenia

Kto może być kierownikiem ścieżki kształcenia i co należy do jego zadań.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW prowadzone jest w ramach ścieżek kształcenia pod nadzorem kierowników ścieżek.

Kierownikiem ścieżki może być osoba spełniająca następujące wymagania:

 • jest zatrudniona w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych lub badawczodydaktycznych,
 • posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Kierownika ścieżki kształcenia powołuje Rektor UKSW na wniosek Dyrektora Instytutu, zaopiniowany przez Radę Dyscypliny oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej UKSW.

Kierownicy ścieżek kształcenia:

archeologiadr hab. Fabian Welc, prof. ucz.f.welc@uksw.edu.pl
filozofiadr hab. Magdalena Płotka, prof. ucz.m.plotka@uksw.edu.pl
historiaks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzkiw.zawadzki@uksw.edu.pl
literaturoznawstwodr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz.e.szczeglacka@uksw.edu.pl
nauki prawnedr hab. Sebastian Sikorski, prof. ucz.s.sikorski@uksw.edu.pl
nauki socjologicznedr hab. Maria Sroczyńska, prof. ucz.m.sroczynska@uksw.edu.pl
nauki o polityce i administracjiks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewiczp.mazurkiewicz@uksw.edu.pl
nauki teologiczneks. prof. dr hab. Tomasz Stępieńt.stepien@uksw.edu.pl
pedagogikadr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.w.starnawski@uksw.edu.pl
prawo kanoniczneks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz.d.borek@uksw.edu.pl
nauki fizycznedr hab. Iaroslav Shopa, prof. ucz.i.shopa@uksw.edu.pl
nauki chemicznedr hab. Krzysztof Nawara, prof. ucz.k.nawara@uksw.edu.pl
matematykadr hab. Sławomir Michalik, prof. ucz.s.michalik@uksw.edu.pl
psychologiadr hab. Monika Mynarska, prof. ucz.m.mynarska@uksw.edu.pl
nauki biologiczneprof. dr hab. Justyna Nowakowskaj.nowakowska@uksw.edu.pl
nauki o komunikacji społecznej i mediachks. prof. dr hab. Witold Kaweckiw.kawecki@uksw.edu.pl
nauki o kulturze i religiidr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz.b.pawlowska@uksw.edu.pl

Do zadań kierowników ścieżek należy w szczególności:

 • czuwanie nad realizacją indywidualnego planu badawczego oraz programu kształcenia doktorantów należących do dyscypliny naukowej nadzorowanej przez kierownika,
 • współpraca z Dyrektorem Szkoły oraz Wydziałami i Instytutami,
 • wyznaczanie składu Komisji ds. oceny seminarium state of the art,
 • wskazywanie Dyrektorowi Szkoły kandydatów do Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów,
 • przygotowanie, w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu i przedstawianie Dyrektorowi Szkoły do publikacji, listy nauczycieli akademickich uprawnionych do prowadzenia seminarium doktoranckiego i pełnienia funkcji promotora,
 • nadzorowanie procesu kształcenia w ramach danej dyscypliny naukowej, w szczególności proponowanie, w porozumieniu z Instytutami, poszczególnych przedmiotów i innych zajęć dydaktycznych prowadzonych w Szkole Doktorskiej,
 • ustalanie w porozumieniu z promotorem zakresu praktyk dydaktycznych, o ile zostały przewidziane w indywidualnym planie badawczym,
 • opiniowanie wniosków doktorantów przed ich rozstrzygnięciem przez właściwe organy Uczelni, w tym wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej,
 • udział w posiedzeniach Rady Szkoły oraz wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły w zakresie kształcenia doktorantów,
 • udział w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej.