Przejdź do treści

Seminarium State of the art

Czym jest ten interdyscyplinarny przedmiot i jakie są zasady jego zaliczenia.

Seminarium State of the art jest przedmiotem wynikającym z programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW, do którego zaliczenia do końca 3 roku kształcenia (6 semestru) zobligowany jest każdy doktorant kształcący się w Szkole Doktorskiej UKSW.

Jest to przedmiot interdyscyplinarny i obligatoryjny dla wszystkich doktorantów danego roku, niezależnie od dyscypliny naukowej, w której odbywają kształcenie. W seminarium mogą uczestniczyć pozostali członkowie społeczności akademickiej UKSW, w szczególności doktoranci i młodzi naukowcy oraz osoby zaproszone przez doktoranta lub osoby odpowiedzialne za kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW.

Seminarium składa się dwóch części:

 • jawnej (wystąpienie doktoranta, odpowiedzi doktoranta na zadawane pytania, otwarta dyskusja),
 • niejawnej (dyskusja członków Komisji Oceniającej, ustalenie oceny seminarium).

Wystąpienie doktoranta jest poświęcone zaprezentowaniu aktualnego stanu wiedzy na wybrany temat, związane tematycznie z powstającą pracą doktorską, ale szerszy od tematu pracy doktorskiej. Powinno ono spełniać następujące warunki:

 • powinno być oparte na aktualnej literaturze na dany temat, poddanej krytycznej i refleksyjnej analizie,
 • podczas wystąpienia powinna zostać zaproponowana synteza aktualnej wiedzy, z elementami autorskimi w proponowanej syntezie,
 • wystąpienie powinno być przygotowane w taki sposób, aby było zrozumiałe zarówno dla przedstawicieli danej dyscypliny, jak również innych dyscyplin naukowych,
 • wystąpienie tj. prezentacja wraz z odpowiedzią na pytania, powinno trwać nie dłużej niż 45 minut.

skład Komisji Oceniającej powoływanej przez kierownika ścieżki kształcenia wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW lub osoba przez niego wskazana jako przewodniczący,
 • promotor lub promotorzy lub promotor i promotor pomocniczy doktoranta,
 • kierownik ścieżki kształcenia w dyscyplinie, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską lub osoba przez niego wskazana,
 • nauczyciel akademicki z dyscypliny innej niż dyscyplina doktoranta, znajdującej się w tej samej dziedzinie nauk co dyscyplina doktoranta,
 • nauczyciel akademicki z dyscypliny innej niż dziedzina i dyscyplina doktoranta.

Kryteria oceny wystąpienia doktoranta podczas seminarium State of the art:

 • aktualność literatury, poprawność zaprezentowania aktualnego stanu wiedzy oraz elementy autorskie w zaprezentowanej syntezie,
 • komunikatywność wystąpienia dla przedstawicieli zarówno danej dyscypliny, jak i innych dyscyplin,
 • udział w dyskusji.

Doktorant, który uzyskał ocenę niedostateczną, jest uprawniony do przystąpienia do seminarium ponownie, nie więcej niż raz, w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia wystawienia oceny.

Seminarium State of the art w roku akademickim 2022/2023

Seminarium State of the art w roku akademickim 2023/2024 odbywa się w godzinach 9:45-11:15online, za pośrednictwem MsTeams.

Doktorant danego roku kształcenia składa do właściwego kierownika ścieżki kształcenia Wniosek o przeprowadzenie seminarium state of the art.

Kierownik ścieżki kształcenia przedkłada Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UKSW zaopiniowany wniosek wraz ze składem komisji powołanej do oceny seminarium.

Termin seminarium ustala się w porozumieniu z doktorantem oraz promotorem.