Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW

dr hab. Elżbieta Karska, prof. ucz.

e.karska@uksw.edu.pl

 

Do zadań Dyrektora Szkoły Doktorskiej UKSW należy w szczególności:

 • reprezentowanie Szkoły Doktorskiej;
 • organizowanie pracy Szkoły Doktorskiej, w szczególności zapewnienie właściwego i wysokiego poziomu kształcenia zgodnie z najwyższymi standardami oraz z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązujących;
 • nadzorowanie procesu kształcenia oraz organizacja zajęć w Szkole Doktorskiej;
 • zapewnianie warunków do prowadzenia kształcenia w Szkole Doktorskiej w szczególności poprzez ścisłą współpracę z przedstawicielami wydziałów i instytutów, w których prowadzone są dyscypliny naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • zapewnianie warunków do prowadzenia przez doktorantów działalności naukowej w Uniwersytecie, obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe;
 • tworzenie i przedstawianie Radzie Szkoły do zatwierdzania planu działania Szkoły Doktorskiej;
 • przygotowywanie ewaluacji Szkoły Doktorskiej;
 • publikowanie, na podstawie upoważnienia Rektora, listy doktorantów UKSW;
 • podejmowanie decyzji, w tym decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia Rektora, we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły Doktorskiej niezastrzeżonych wprost do kompetencji organów Uniwersytetu, podmiotów kolegialnych lub innych funkcji kierowniczych;
 • rozstrzyganie odwołań od decyzji kierowników ścieżek;
 • wyrażanie zgody na odbywanie przez doktorantów staży zagranicznych i prowadzenia badań w instytucjach naukowych poza Uniwersytetem, w tym wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
 • współpraca z Samorządem Doktorantów, szczególnie w zakresie spraw socjalnobytowych doktorantów;
 • powoływanie, po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Dyscypliny oraz Rady Szkoły, komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej;
 • współpraca z Radami Dyscyplin oraz kierownikami ścieżek w zakresie wyznaczania promotora, promotorów lub promotora pomocniczego oraz szczegółowych czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora;
 • przedstawianie Rektorowi rocznego sprawozdania z działalności Szkoły Doktorskiej;
 • wprowadzanie, aktualizowanie oraz archiwizowanie danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”;
 • nadzór nad gromadzeniem dokumentacji przebiegu kształcenia;
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej
 • przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, projektu:
   • Regulaminu Szkoły Doktorskiej;
   • Programu Kształcenia w Szkole Doktorskiej;
   • Trybu, zasad i harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
 • prowadzenie i nadzorowanie we współpracy z Komisją Rekrutacyjną i Radą Szkoły postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

 

Dyrektor Szkoły w sprawach dotyczących Szkoły Doktorskiej oraz doktorantów współpracuje ściśle z Prorektorem właściwym ds. nauki, Kierownikami ścieżek kształcenia, Dziekanami i Dyrektorami Instytutów.