Indywidualny Plan Badawczy

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) jest opracowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem lub promotorami.

Doktorant zobligowany jest do przygotowania IPB w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW oraz przedłożenia go do weryfikacji formalnej Dyrektorowi Szkoły oraz do zaopiniowania Radzie Szkoły.

IPB zatwierdza Rada Dyscypliny, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską.

 

W IPB określa się:

  • zakres zajęć przewidzianych do zaliczenia w toku kształcenia;
  • termin i tematykę zgłoszenia do druku co najmniej dwóch artykułów naukowych do czasopism objętych wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub jednej monografii naukowej do wydawnictwa objętego wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • termin złożenia wniosku o zewnętrzne finansowanie badań naukowych doktoranta*, niepóźniej jednak niż przed oceną śródokresową;
  • zadania badawcze niezbędne do realizacji projektu naukowego dotyczącego przygotowywanej rozprawy doktorskiej oraz inne aktywności naukowe związane z krajową lub międzynarodową mobilnością doktoranta;
  • terminy związane z procedurą doktoryzowania, w tym termin złożenia rozprawy doktorskiej;
  • w dyscyplinach podlegających zwierzchności kościelnej (nauki teologiczne, prawo kanoniczne) uwzględnia się postanowienia Konstytucji Apostolskiej Veritatis gaudium.

 

Z zachowaniem powyższych punktów IPB może określać dodatkowo:

  • obowiązek realizacji zajęć z dodatkowego języka obcego;
  • wymiar praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, które doktorant zrealizuje w ramach Wydziału lub Instytutu w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych w toku kształcenia, nie szybciej jednak niż po ocenie śródokresowej;
  • inne zadania i aktywności doktoranta związane z przygotowywaną rozprawą doktorską, w tym działalność na rzecz Uniwersytetu, Szkoły Doktorskiej, Wydziału lub Instytutu.

 

Zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW niezłożenie w terminie indywidualnego planu badawczego może skutkować skreśleniem z listy doktorantów.

 

*dotyczy pozyskiwania przed doktorantów grantów, które liczone są do algorytmów przyznawania subwencji dla UKSW, z instytucji takich jak: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej lub Europejska Rada ds. Badań Naukowych.
Informacje o aktualnych konkursach znajdą Państwo na stronie Biura ds. Badań Naukowych UKSW – https://bbn.uksw.edu.pl

 

Decyzja Nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru indywidualnego planu badawczego obowiązującego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Indywidualny Plan Badawczy – wzór dokumentu