Indywidualny Plan Badawczy

Decyzja Nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru indywidualnego planu badawczego obowiązującego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Indywidualny Plan Badawczy – wzór dokumentu

Indywidualny plan badawczy to pewnego rodzaju umowa z Uniwersytetem dotycząca Państwa procesu kształcenia i przygotowania rozprawy doktorskiej. Plan przedstawiają Państwo do końca pierwszego roku kształcenia.

Indywidulany plan badawczy przygotowywany jest w porozumieniu z promotorem i przedstawiany Radzie Dyscypliny. 

Zakres indywidualnego planu badawczego:

1) zakres zajęć przewidzianych do zaliczenia w toku kształcenia;

2) termin i tematykę zgłoszenia do druku co najmniej dwóch artykułów naukowych do czasopism objętych wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministra Edukacji i Nauki) lub jednej monografii naukowej do wydawnictwa objętego wykazem Ministra;

3) termin złożenia wniosku o zewnętrzne finansowanie badań naukowych, nie później jednak niż przed oceną śródokresową;

4) zadania badawcze niezbędne do realizacji projektu naukowego dotyczącego przygotowywanej rozprawy doktoranckiej oraz inne aktywności naukowe związane z krajową lub międzynarodową mobilnością doktoranta;

5) terminy związane z procedurą doktoryzowania, w tym termin złożenia rozprawy doktorskiej;

6) w dyscyplinach podlegających zwierzchności kościelnej (nauki teologiczne, prawo kanoniczne) uwzględnia się postanowienia Konstytucji Apostolskiej Veritatis gaudium.

Oraz dodatkowo:

1) obowiązek realizacji zajęć z dodatkowego języka obcego;

2) wymiar praktyk dydaktycznych;

3) inne zadania i aktywności.

Poprzez grant naukowy rozumie się takie środki finansowe, które liczone są do algorytmów przyznawania subwencji dla UKSW. Dla przykładu mogą być to środki z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Niespełnienie warunku złożenia wniosku o zewnętrzne finansowanie badań skutkuje skreśleniem z listy doktorantów.

Jeśli chodzi o mobilność międzynarodową do 30 września 2021 roku w UKSW realizowany jest program PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.