Kierownicy ścieżek kształcenia

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW prowadzone jest w ramach ścieżek kształcenia pod nadzorem kierowników ścieżek.

Kierownikiem ścieżki może być osoba spełniająca następujące wymagania:

   • jest zatrudniona w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych lub badawczodydaktycznych;
   • posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Kierownika ścieżki kształcenia powołuje Rektor UKSW na wniosek Dyrektora Instytutu zaopiniowany przez Radę Dyscypliny oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej UKSW.

 

Kierownicy ścieżek kształcenia:

archeologia dr hab. Fabian Welc, prof. ucz. f.welc@uksw.edu.pl
filozofia dr hab. Magdalena Płotka, prof. ucz. m.plotka@uksw.edu.pl
historia ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki w.zawadzki@uksw.edu.pl
literaturoznawstwo dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz. e.szczeglacka@uksw.edu.pl
nauki prawne dr hab. Maria Szczepaniec, prof. ucz. m.szczepaniec@uksw.edu.pl
nauki socjologiczne
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. ucz. k.wielecki@uksw.edu.pl
nauki teologiczne ks. prof. dr hab. Marek Tatar m.tatar@uksw.edu.pl
pedagogika dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. w.starnawski@uksw.edu.pl
prawo kanoniczne ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz. d.borek@uksw.edu.pl
nauki fizyczne dr hab. Iaroslav Shopa, prof. ucz. i.shopa@uksw.edu.pl
matematyka dr hab. Sławomir Michalik, prof. ucz. s.michalik@uksw.edu.pl
psychologia dr hab. Monika Mynarska, prof. ucz.

dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska – zastępca kierownika ścieżki kształcenia (od 01.03.2022 do 31.10.2022)

m.mynarska@uksw.edu.pl

m.starzomska@uksw.edu.pl

 

 

Do zadań kierowników ścieżek należy w szczególności:

   • czuwanie nad realizacją indywidualnego planu badawczego oraz programu kształcenia doktorantów należących do dyscypliny naukowej nadzorowanej przez kierownika;
   • współpraca z Dyrektorem Szkoły oraz Wydziałami i Instytutami;
   • wyznaczanie składu Komisji ds. oceny seminarium state of the art;
   • wskazywanie Dyrektorowi Szkoły kandydatów do Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów;
   • przygotowywanie, w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu i przedstawianie Dyrektorowi Szkoły do publikacji, listy nauczycieli akademickich uprawnionych do prowadzenia seminarium doktoranckiego i pełnienia funkcji promotora;
   • nadzorowanie procesu kształcenia w ramach danej dyscypliny naukowej, w szczególności proponowanie, w porozumieniu z Instytutami, poszczególnych przedmiotów i innych zajęć dydaktycznych prowadzonych w Szkole Doktorskiej oraz ustalanie w porozumieniu z promotorem zakresu praktyk dydaktycznych, o ile zostały przewidziane w indywidualnym planie badawczym;
   • opiniowanie wniosków doktorantów przed ich rozstrzygnięciem przez właściwe organy Uczelni, w tym wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy
    doktorskiej;
   • udział w posiedzeniach Rady Szkoły oraz wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły w zakresie kształcenia doktorantów;
   • udział w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej.