Począwszy od roku akademickiego 2019/20 kształcenie doktorantów odbywa się w Szkole Doktorskiej UKSW. Szkoła odpowiada za kształcenie doktorantów oraz przygotowanie ich do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach naukowych, w których Uniwersytet posiada uprawnienia. Strukturę Szkoły Doktorskiej, organizację kształcenia doktorantów oraz związane z tym prawa i obowiązki doktorantów określa Regulamin.…
1 4 5 6