Prawa i obowiązki doktorantów

Doktorant ma prawo do:

1. opieki naukowej promotora lub promotorów w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej;

2. wnioskowania o zmianę promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w uzasadnionych przypadkach;

3. korzystania z laboratoriów, sprzętu i aparatury naukowo-badawczej oraz ze zbiorów bibliotecznych i zasobów informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej, na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach;

4. objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym laboratoryjnych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5. realizowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, części kształcenia poza Uczelnią, na zasadzie oddelegowania;

6. wsparcia w przygotowywaniu wniosków grantowych;

7. odbywania staży naukowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora i za zgodą Dyrektora Szkoły;

8. uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uniwersytecie, w zakresie uzgodnionym z promotorem;

9. posiadania legitymacji doktoranta;

10. przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku kalendarzowym;

11. zawieszenia kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze późń. zm.);

12. przerw w odbywaniu kształcenia w razie czasowej niezdolności do odbywania tego kształcenia spowodowanej chorobą, sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności – łącznie nie dłużej niż rok;

13. przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej, nie dłużej jednak niż o 2 lata;

14. składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w stosunku do wydanych decyzji administracyjnych;

15. otrzymywania stypendium doktoranckiego

16. wnioskowania zwiększenie stypendium doktoranckiego z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności;

17. wnioskowania o zwiększenie stypendium doktoranckiego w wysokości 15% podstawowej stawki stypendium w przypadku gdy doktorant otrzymał międzynarodowe wyróżnienie lub zdobył inne wybitne osiągnięcie wpływające na pozycję międzynarodową Uniwersytetu;

18. wnioskowania o środki finansowe na działalność badawczo-rozwojową;

19. ubiegania się o zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim Uniwersytetu, na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach;

20. ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim Uniwersytetu lub wyżywienie w stołówce studenckiej Uniwersytetu, na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach;

21. otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz regulaminami obowiązującymi w Uniwersytecie;

22. ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych w ustawie;

23. ubiegania się o przyznanie stypendium przez jednostkę samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną;

24. oceny nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania przez nich obowiązków związanych z kształceniem, na zasadach określonych przez Rektora;

25. zrzeszania się w organizacjach, kołach naukowych lub stowarzyszeniach doktorantów Uniwersytetu oraz ubiegania się o dofinansowania na działalność tych organizacji na podstawie odrębnych przepisów.

Doktorant jest obowiązany do:

1. przestrzegania postanowień Regulaminu Szkoły Doktorskiej, regulaminów obowiązujących w Uniwersytecie oraz prawa powszechnie obowiązującego;

2. sumiennego i rzetelnego realizowania programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego;

3. postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem;

4. postępowania zgodnie z Kodeksem Etyki Doktoranta;

5. udziału w zajęciach wynikających z programu k.ztałcenia i indywidualnego planu badawczego;

6. składania sprawozdania rocznego do kierownika ścieżki kształcenia wraz z opinią promotora lub promotorów z przebiegu realizacji programu kształcenia oraz z rezultatów i postępów prac ujętych w indywidualnym planie badawczym;

7. składania oświadczenia, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, upoważniającego Uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych w ramach dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, albo w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska;

8. składania oświadczenia o dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska – w terminie 30 dni od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej;

9. posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami;

10. sprawozdawania osiągnięć naukowych, które powstały w związku odbywaniem kształcenia w Szkole Doktorskiej na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;

11. założenia indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz jego powiązanie z kontem Systemu ORCID – w terminie 30 dni od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej;

12. sprawozdawania danych i informacji raportowanych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on” oraz informowania o tym Koordynatora Szkoły Doktorskiej;

13. przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy panujących w Uniwersytecie;

14. dostarczania do Biura Szkoły Doktorskiej zwolnień lekarskich, informacji o urlopie macierzyńskim w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia urlopu lub zwolnienia;

15. udziału w pracach Samorządu Doktorantów UKSW oraz w innych zadaniach zleconych przez Dyrektora Szkoły, promotora lub Dyrektora Instytutu związanych z odbywanym kształceniem.