Projekty

 

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wsparcie udzielane w ramach
Programu obejmuje:
  • udział w szkole letniej;
  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
  • wykonanie kwerend archiwalnych/bibliotecznych;
  • udział w krótkich formach kształcenia;
  • aktywny udział w konferencji zagranicznej;
  • udział w szkoleniach.
          Uczestnicy Programu:
  • doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą na II, III, lub IV roku kształcenia oraz wybitni doktoranci, którzy z powodów zdrowotnych lub ze względu na przedłużające się badania korzystają z wydłużenia okresu studiów doktoranckich, osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego lub urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego.
  • doktoranci Szkoły Doktorskiej UKSW realizujący wyjazd do zagranicznej instytucji naukowej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub przeprowadzenia kwerendy archiwalnej/bibliotecznej;
  • kadra akademicka z UKSW i spoza UKSW, biorąca udział w kształceniu doktorantów nie przekraczająca w dniu rozpoczęcia wyjazdu, co do zasady, 40. roku życia;
  • doktoranci przyjeżdżający na UKSW z krajów europejskich, niekoniecznie wchodzących w skład Unii Europejskiej.