Rada Szkoły Doktorskiej UKSW

W skład Rady Szkoły Doktorskiej UKSW wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Szkoły;
 • Kierownicy ścieżek kształcenia;
 • jeden doktorant wskazany przez właściwy organ Samorządu Doktorantów UKSW;
 • Koordynator Szkoły Doktorskiej.

 

Do zadań Rady Szkoły Doktorskiej UKSW należy:

 • wyznaczanie kierunków prowadzenia Szkoły Doktorskiej UKSW, w tym uchwalanie misji i strategii rozwoju Szkoły, z uwzględnieniem polityki naukowej Wydziałów, Instytutów i Uniwersytetu;
 • wpieranie doradczo-eksperckie Dyrektora Szkoły w zakresie prowadzenia kształcenia doktorantów, w tym opiniowanie i rozstrzyganie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu, wniesionych pod jej obrady;
 • opiniowanie oraz współpraca w zakresie opracowywania i wdrażania:
   • Regulaminu Szkoły Doktorskiej;
   • Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej;
   • Zasad, trybu i warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
   • Składu komisji ds. przeprowadzenia oceny śródokresowej doktoranta;
 • przyjmowanie rocznego sprawozdania Dyrektora Szkoły z prowadzenia kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz sprawozdania finansowego;
 • współpraca z Dyrektorem Szkoły w zakresie nadzoru nad jakością kształcenia, w szczególności zaś przygotowywanie Szkoły Doktorskiej do ewaluacji;
 • inicjowanie, w porozumieniu z Rektorem, współpracy między Uczelnią a instytucjami zewnętrznymi na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej w kontekście doktorantów;
 • opiniowanie indywidualnego planu badawczego doktorantów i przedstawianie go właściwej Radzie Dyscypliny Naukowej;
 • inicjowanie działań związanych z doskonaleniem kompetencji promotorów;
 • opracowywanie i monitorowanie funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia doktorantów;
 • udział w prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.