Ramowy program kształcenia

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW ma charakter interdyscyplinarny.

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dotyczą zajęć warsztatowych, seminariów i konwersatoriów. Pozostałe zajęcia uwzględnia się w indywidualnym planie badawczym. 

W programie kształcenia w ciągu 3 lat doktoranci muszą zrealizować 6 przedmiotów w ramach „Wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru”.

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Seminarium State of the art to Seminarium dla wszystkich uczestników kształcenia w szkole doktorskiej mające na celu przygotowanie pewnego zakresu materiału i przedstawienie szerszej publiczności. W seminarium uczestniczą doktoranci danego roku kształcenia i odbywa się przez pierwsze 3 lata. Niezaliczenie seminarium skutkuje skreśleniem z listy doktorantów.

Szczegółowe zasady zaliczania i organizacji seminarium State of the art

W programie kształcenia, jako fakultatywne, istnieją praktyki dydaktyczne polegające na prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami. Zajęcia te prowadzić można dopiero po ocenie śródokresowej, czyli na III i IV roku kształcenia. Informacja o zaplanowanych zajęciach powinna znaleźć się w indywidualnych planach badawczych. Łączny wymiar zajęć nie może przekroczyć 90 godzin dydaktycznych w toku kształcenia.