Stypendium doktoranckie

Doktoranci, którzy nie posiadają stopnia doktora otrzymują stypendium doktoranckie. Wysokość stypendium ustalana jest procentowo i jest zależna od wynagrodzenia zasadniczego profesora zatrudnionego w uczelni publicznej, obowiązująca stawka tego wynagrodzenia wynosi 6410 zł.

Przez pierwsze dwa lata kształcenia doktorant otrzymuje stypendium w wysokości:

2 371,70 zł brutto

Po pozytywnej ocenie śródokresowej:

3 653,70 zł brutto

Ponadto, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymują stałe zwiększenie stypendium w wysokości

711,51 zł

Stypendium wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 4 lata.

Dodatkowo, doktorant ma prawo do zwiększenia stypendium doktoranckiego w wysokości 15% (355,75 zł brutto przed oceną oraz 548,05 zł brutto po ocenie) w przypadku otrzymania międzynarodowego wyróżnienia lub zdobycia innego wybitnego osiągnięcia międzynarodowego wpływającego na pozycję międzynarodową Uniwersytetu. Takie zwiększenie przysługuje na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w domu studenckim, także współmałżonków i dzieci oraz ubiegania się o kredyt studencki. W tym zakresie należy kontaktować się w Działem Pomocy Materialnej dla Studentów lub Centrum Wsparcia Studenta.