Seminarium State of the art

Seminarium State of the art jest przedmiotem wynikającym z programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW, do którego zaliczenia do końca 3 roku kształcenia (6 semestru) zobligowany jest każdy doktorant obywający kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW.

 

Jest to przedmiot interdyscyplinarny i obligatoryjny dla wszystkich doktorantów danego roku niezależnie od dyscypliny naukowej, w której odbywają kształcenie. W seminarium mogą uczestniczyć pozostali członkowie społeczności akademickiej UKSW, w szczególności doktoranci i młodzi naukowcy oraz osoby zaproszone przez doktoranta lub osoby odpowiedzialne za kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW.

Seminarium składa się dwóch części:

 • jawnej (wystąpienie doktoranta, odpowiedzi doktoranta na zadawane pytania, otwarta dyskusja);
 • niejawnej (dyskusja członków Komisji Oceniającej, ustalenie oceny seminarium).

 

Wystąpienie doktoranta poświęcone jest zaprezentowaniu aktualnego stanu wiedzy na wybrany temat, związany tematycznie z powstającą pracą doktorską, ale szerszy od tematu pracy doktorskiej. Powinno ono spełniać następujące warunki:

 • wystąpienie powinno być oparte na aktualnej literaturze na dany temat, poddanej krytycznej i refleksyjnej analizie;
 • podczas wystąpienia powinna zostać zaproponowana synteza aktualnej wiedzy, z elementami autorskimi w proponowanej syntezie;
 • wystąpienie powinno być przygotowane w taki sposób, aby było zrozumiałe zarówno dla przedstawicieli danej dyscypliny, jak i innych dyscyplin naukowych,
 • wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 45 minut.

 

W skład Komisji Oceniającej powoływanej przez kierownika ścieżki kształcenia wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW lub osoba przez niego wskazana jako przewodniczący;
 • promotor lub promotorzy lub promotor i promotor pomocniczy doktoranta;
 • kierownik ścieżki kształcenia w dyscyplinie, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską lub osoba przez niego wskazana;
 • nauczyciel akademicki z dyscypliny innej niż dyscyplina doktoranta, znajdującej się w tej samej dziedzinie nauk co dyscyplina doktoranta;
 • nauczyciel akademicki z dyscypliny innej niż dziedzina i dyscyplina doktoranta.

 

Kryteria oceny wystąpienia doktoranta podczas seminarium State of the art:

 • aktualność literatury, poprawność zaprezentowania aktualnego stanu wiedzy oraz elementy autorskie w zaprezentowanej syntezie;
 • komunikatywność wystąpienia dla przedstawicieli zarówno danej dyscypliny, jak i innych dyscyplin;
 • udział w dyskusji.

 

Doktorant, który uzyskał ocenę niedostateczną, jest uprawniony do przystąpienia do seminarium ponownie, nie więcej niż raz, w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia wystawienia oceny.

 

Seminarium State of the art w roku akademickim 2022/2023

 

Seminarium State of the art w roku akademickim 2022/2023 odbywa się online – za pośrednictwem MsTeams.

Doktorant danego roku kształcenia składa do właściwego kierownika ścieżki kształcenia Wniosek o przeprowadzenie seminarium state of the art.

Kierownik ścieżki kształcenia przedkłada Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UKSW zaopiniowany wniosek wraz ze składem komisji powołanej do oceny seminarium.

Termin seminarium ustala się w porozumieniu z doktorantem oraz promotorem.

Terminy wystąpień doktorantów II roku:

TERMIN WYSTAPIENIE #1 WYSTĄPIENIE #2
21-11-2022 filozofia pedagogika
28-11-2022 literaturoznawstwo
05-12-2022 literaturoznawstwo
12-12-2022 literaturoznawstwo literaturoznawstwo
19-12-2022 nauki prawne nauki prawne
02-01-2023 nauki prawne nauki prawne
09-01-2023 nauki prawne nauki prawne
16-01-20223 nauki teologiczne nauki teologiczne
23-01-2023 nauki teologiczne historia
30-01-2023 psychologia psychologia
06-02-2023 psychologia psychologia
20-02-2023 prawo kanoniczne prawo kanoniczne
27-02-2023 prawo kanoniczne literaturoznawstwo